TERRE D'OISEAUX

TERRE D'OISEAUX

Aigrette garzetteAigrette garzette
Aigrette garzette

Aigrette garzette
Aigrette garzette

Aigrette garzette
Aigrette garzette

Aigrette garzette
Aigrette garzette

Aigrette garzette
Aigrette garzette :

Parc ornithologique du teich

Gironde 


Aigrette garzette
Aigrette garzette :

Parc ornithologique du teich

Gironde


Aigrette garzette
Aigrette garzette :

Réserve naturelle du Teich

Gironde 2014


Aigrette garzette
Aigrette garzette :

Parc ornithologique du teich

Gironde


Aigrette garzette
Aigrette garzette :

Réserve naturelle de Bruges

Gironde 


Aigrette garzette
Aigrette garzette

Aigrette garzette
Aigrette garzette

Aigrette garzette
Aigrette garzette